Contract de expediere de marfă

* - câmp necesar

Contract de expediere de marfă

MODEL DE ACORD
№________/2010
pentru prestarea serviciilor de expediere pentru transportul mărfurilor
în traficul rutier internaţional

Chişinău                                                                                                «___» _____________ 2010г.

Firma de expeditie marfa «_____________________»,  denumit în continuare Transportatorul, reprezentat de________________________  , acţionând(e) pe baza Cartei, pe de o parte şi ________________________ , denumit în continuare Client, reprezentat de____________________________________, pe de altă parte, au încheiat prezentul acord după cum urmează:

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.     Obiectul prezentului Acord îl constituie procedura relației care ia naștere între Client și Transportator la planificarea, implementarea și plata serviciilor de transport pentru transportul mărfurilor în traficul rutier internațional.

2.DISPOZIȚII GENERALE

2.1 Conform acestui Acord, Clientul și Transportatorul acționează în nume propriu și în numele organizațiilor (Clienților) cu care au contracte directe.
2.2.Relația dintre Client și Transportator se bazează pe prevederile Convenției privind Contractul de transport internațional de mărfuri rutiere (CMR) și a Protocolului la Convenția CMR din 05.07.78, Convenția vamală privind transportul internațional de mărfuri. Transportul mărfurilor utilizând un carnet TIR (Convenția TIR).
2.3 Pentru fiecare încărcătură individuală, se emite un ordin de transport care conține o descriere a condițiilor și caracteristicilor unui anumit transport și care este o anexă la prezentul acord.
2.4.Confirmarea faptului prestării serviciilor este scrisoarea de trăsură originală a formularului stabilit (CMR) cu mărcile expeditorului, transportatorului (expeditor), destinatarului și autorităților vamale.
2.5 Fiecare parte este obligată să protejeze interesele comerciale ale celeilalte părți, menținând o neutralitate strictă în relațiile cu Clienții săi și nedezvăluind informațiile comerciale primite.

 

3.PLANIFICAREA TRANSPORTULUI

3.1 Clientul informează Transportatorul despre momentul și volumul transportului viitor, numărul și tipul de material rulant necesar. Informațiile sunt transmise prin fax/e-mail E-mail sub forma unui ordin de transfer care conține suplimentar următoarele informații:

 1. număr unic de comandă;
 2. adresele exacte ale locurilor de încărcare și descărcare a mărfurilor;
 3. data și ora la care mașina a fost trimisă pentru încărcare;
 4. greutatea și tipul încărcăturii;
 5. adresele expeditorului și destinatarului încărcăturii cu numere de contact;
 6. adresele pentru formalitățile vamale la încărcarea și descărcarea mărfurilor;
 7. termenul de livrare a bunurilor către destinatar;
 8. cantitatea de transport, forma și condițiile de plată pentru transport;
 9. alte caracteristici ale transportului unei anumite mărfuri.

3.2 Transportatorul transmite Clientului prin fax/e-mail o confirmare scrisă de acceptare a comenzii de executare indicând numerele de înmatriculare ale vehiculului închiriat și cu aplicarea obligatorie a semnăturii unui reprezentant autorizat și a ștampilei. a companiei sale. Comanda se consideră acceptată după primirea confirmării.

 1. 3.3. Condițiile stipulate într-un anumit ordin de transport au prioritate față de condițiile prezentului contract.

4.OBSERVAȚIILE PĂRȚILOR

 1. 4.1.Obligațiile Clientului
 2. 4.1.1. Clientul este obligat să furnizeze în cererea sa toate informațiile necesare despre transport în forma specificată în paragraful 3.1 din prezentul contract și să garanteze acuratețea informațiilor transmise.
 3. 4.1.2 Clientul este obligat să asigure procedura de încărcare/descărcare a vehiculelor și vămuirea mărfii transportate înainte de ora locală 20:00 a următoarei zile lucrătoare pe teritoriul țărilor CSI și până la ora 20:00. ora locală a zilei curente în alte teritorii, inclusiv zilele de weekend și de sărbători ale țării gazdă (cu condiția ca ziua liberă/sărbătoarea să cadă după termenul standard de încheiere a încărcării/descărcării sau în timpul transportului), la sosirea vehiculului la locul operațiunii înainte de ora locală 10:00. În caz contrar, numărătoarea inversă începe din ziua următoare. Timpul de nefuncționare al vehiculului în timpul specificat este plătit de către Client, cu condiția informării Clientului înainte de expirarea perioadei de mai sus, în condițiile paragrafului 6.4 din prezentul acord. În acest caz, este necesar să furnizați documentele originale care confirmă faptul de nefuncționare – factura CMR cu marca corespunzătoare.
 4. 4.1.3. Clientul este obligat să asigure ambalarea și asigurarea încărcăturii în conformitate cu standardele care garantează siguranța încărcăturii în timpul transportului.
 5. 4.1.4. În timpul încărcării, Clientul va contribui la îndeplinirea cerințelor reprezentanților Transportatorului pentru amplasarea rațională a încărcăturii în spațiul de marfă al vehiculului pentru a evita încălcarea normelor parametrilor de greutate.
 6. li>

 7. 4.1.5. Clientul este obligat să informeze imediat Transportatorul cu privire la necesitatea redirecționării vehiculului, dacă este cazul.
 8. 4.1.6. Clientul și clienții săi nu trebuie să interfereze cu prezența șoferului în timpul încărcării.
 9. 4.1.7. Clientul garantează că data/ora exactă de sosire/plecare a vehiculului este menționată în toate copiile foii de parcurs CMR. În cazul oricăror neînțelegeri sau discrepanțe care apar, părțile se ghidează după acele copii ale foilor de parcurs CMR pe care Transportatorul le deține.
 10. 4.1.8. La schimbarea traseului din vina Transportatorului, asociată cu o creștere a kilometrajului vehiculului (redirecționarea vehiculului către o altă adresă de încărcare, descărcare, vămuire, precum și în legătură cu anularea încărcării), Clientul este obligat să confirmă creșterea tarifului de transport pe baza sumei pe 1 km de parcurs – 1 euro pe teritoriul țărilor străine, 0,7 euro pe teritoriul țărilor CSI.
 11.  
 12. 4.2. Obligațiile Transportatorului (Expiditar)
 13. 4.2.1.Transportatorul este obligat să efectueze transportul la cererea Clientului, respectând cu strictețe condițiile comenzii primite.
 14. 4.2.2 Transportatorul este obligat să prezinte la încărcare tipul de material rulant solicitat în stare tehnică bună, prevăzut cu toate documentele necesare transportului. Transportatorul este obligat să informeze Clientul în scris despre toate caracteristicile vehiculului închiriat, dacă există. Prezentarea unui autoturism nepotrivit transportului sau neprevăzut cu setul necesar de documente este echivalată cu o neîncărcare. Sosirea mașinii la locul de încărcare mai târziu decât ora specificată în ordinul de transport este, de asemenea, egală cu eșecul încărcării.
 15. 4.2.3. Transportatorul este obligat să informeze Clientul cu privire la greutatea proprie a vehiculului și, dacă este posibil, să controleze greutatea și distribuția mărfii încărcate de-a lungul osiilor autotrenului. În orice caz (detecția efectivă a depășirii parametrilor de greutate a autotrenului, prezența îndoielilor cu privire la conformitatea încărcăturii efective a autotrenului cu informațiile conținute în documentația de expediere), Transportatorul este obligat să informeze imediat Clientul despre aceasta și să convină asupra plății eventualelor amenzi.
 16. 4.2.4.Transportatorul este obligat să controleze procesul de încărcare (descărcare) de către conducătorul vehiculului, inclusiv recalcularea bucată cu bucată a coletelor, verificarea stării exterioare a coletului.deficiențe identificate în timpul încărcării ( ambalaj spart, fixare nesigură a încărcăturii în compartimentul de marfă etc.), care poate duce la deteriorarea încărcăturii în timpul transportului, Transportatorul este obligat, fără a părăsi locul de încărcare, să informeze Clientul despre aceasta și să facă demersurile necesare. note rezonabile în toate copiile facturii CMR.
 17. 4.2.5. În cazul sechestrului oricărei cantități de marfă de către serviciile vamale, Transportatorul este obligat să solicite documentarea faptului sechestrului sub forma unei mențiuni pe factură certificată prin sigiliul vamal, sau sub forma unui act de sechestru. , și informați imediat Clientul despre acest lucru.
 18. 4.2.6 Transportatorul este obligat să furnizeze Clientului o copie a poliței actuale de asigurare a răspunderii sale în conformitate cu Convenția CMR cu o limită de răspundere pentru fiecare eveniment asigurat de cel puțin 200.000 EUR… responsabilitate în calitate de expeditor și să răspundă pentru bunurile care i-au fost încredințate Clientului în conformitate cu prevederile Convenției CMR. Transportatorul garantează că polița de asigurare este valabilă și valabilă la momentul livrării.
 19. 4.2.7. Transportatorul este obligat să livreze încărcătura încredințată de Client la destinația specificată și să o predea persoanei autorizate în siguranță, conform scrisorii de trăsură și documentelor depuse la locul de încărcare și vămuire.
 20. 4.2.8. Transportatorul este obligat să informeze imediat Clientul cu privire la toate problemele apărute în procesul de încărcare, transport, descărcare, trecere a formalităților vamale, inclusiv faptele de reîncărcare pe tonaj, faptele de reîncărcare a mărfurilor de la un vehicul pe altul și faptele de redirecționare. vehiculul, presupusa plasare a mașinii în escortă.
 21. 4.2.9. Transportatorul este obligat să informeze imediat Clientul cu privire la întârzierile forțate ale vehiculelor pe traseu, accidente și alte incidente care împiedică livrarea la timp a mărfii sau amenință siguranța acesteia.
 22. 4.2.10. Transportatorul este obligat să informeze Clientul în timp util cu privire la posibilitatea unui timp nefuncțional în conformitate cu clauza 4.1.2. din prezentul acord și ulterior să furnizeze Clientului documentele originale (hărți inactiv) care confirmă faptul întârzierii vehiculului pe drum, timp de nefuncționare la expeditorul (destinatarul) mărfii, la vama țărilor de tranzit pentru succes. rezolvarea problemelor, dacă acestea apar din motivele de mai sus.
 23. 4.2.11. În cazul în care ruta este schimbată fără vina Transportatorului, din cauza unei creșteri a kilometrajului autotrenului, Transportatorul trebuie să notifice imediat Clientul.

5.CALCULE

 1. 5.1. Plățile pentru serviciile de transport efectuate se efectuează în euro prin transfer bancar de către Client în contul Transportatorului, cu excepția cazului în care părțile au convenit altfel prin acorduri suplimentare.
 2. 5.2. Baza pentru plata transportului de către Client este factura, factura Transportatorului într-un singur exemplar, scrisoarea de parcurs CMR originală cu marca destinatarului la acceptarea mărfurilor într-un singur exemplar și alte documente suplimentare specificate în comanda de transport. Documentele specificate trebuie furnizate în cel mult 30 de zile de la finalizarea transportului de marfă.

5.3. Facturile sunt trimise cu un registru de însoțire în 2 exemplare, dintre care unul este returnat expeditorului facturilor. Termenul de plată a serviciilor către Transportator în conformitate cu clauza 5.2 a contractului este în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii facturii.
5.4 În cazul în care Clientul plătește transportul prin plata parțială în avans sau prin plata altor cheltuieli pentru transportul în curs de efectuare, sumele în avans sunt luate în considerare la plata transportului pentru care au fost efectuate.
5.5. Plata comisioanelor bancare percepute de banca Clientului pentru transferul plăților va fi suportată de către Client, celelalte comisioane bancare rămase vor fi suportate de către Transportator.

6.1. Responsabilitatea Clientului și a Transportatorului este determinată de termenii Convenției CMR. Cu toate acestea, Clientul și Transportatorul, pe lângă Convenția CMR, își asumă în mod voluntar obligații și se angajează să plătească penalitățile prevăzute în prezentul acord sau în termenii unei anumite comenzi de transport.
6.2. Pentru întreruperea încărcării (neasigurarea încărcăturii) în temeiul ordinului de transport transferat, Clientul va plăti Transportatorului o amendă în valoare de 100 EUR.
6.3. Pentru întreruperea încărcării (neasigurarea încărcăturii) conform ordinului de transport transferat, Transportatorul va plăti Clientului o amendă în valoare de 100 EUR.
6.4. Pentru timpul de nefuncționare în exces, determinat pe baza clauzei 4.1.2. a acestui acord, sub rezerva informării în timp util (înainte de oprire) de către Transportator, pentru fiecare 24 de ore complete și incomplete, Clientul plătește o amendă de 100 EUR în CSI, 100 EUR pe un teritoriu străin, dacă nu se specifică altfel în cerere. pentru un anumit transport.
6.5. Penalitatea pentru depășirea parametrilor de greutate se plătește de către Client numai dacă sunt îndeplinite cerințele clauzei 4.2.3. din prezentul acord și furnizarea documentelor justificative originale împreună cu borderoul CMR + costuri combustibil pentru excesul de greutate (în sarcină) a încărcăturii transportate.
6.6. Pentru întârzierea livrării, Transportatorul este răspunzător în conformitate cu termenii Convenției CMR. Totuși, în cazul termenului de livrare specificat în comanda de transport către destinatar, Clientul are dreptul de a impune Transportatorului penalități în valoare de 100 euro pentru fiecare zi de întârziere (dacă vehiculul sosește după ora 10 a.m. în înainte de vacanță sau înainte de vacanță, data de livrare este considerată de părți ca fiind următorul weekend sau sărbătoare legală, zi lucrătoare a țării de destinație).
6.7. Transportatorul va fi răspunzător pentru îndeplinirea condițiilor din ordinul de transport, despăgubirea tuturor pierderilor sau amenzilor apărute sau percepute ca urmare a acțiunilor sau omisiunilor sale.
6.8. În absența sau invaliditatea poliței de asigurare de răspundere civilă a transportatorului în conformitate cu termenii Convenției CMR/CMR (când sunt implicate vehicule terțe – polița de asigurare de răspundere civilă a expeditorului), Transportatorul va fi răspunzător față de Client.
6.9. În cazul în care părțile nu respectă termenii acordurilor specificate în clauza 5.3. părțile au dreptul să aplice penalități în cota de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
6.10. În cazul în care vehiculele Transportatorului nu ajung la încărcare în termenul specificat în cererea de transport. Transportatorul este obligat să plătească Clientului o amendă de 100 de euro pentru fiecare zi întreagă de întârziere.

7. ARBITRAJ

7.1 În cazul unor dispute, părțile vor căuta să le rezolve prin negocieri. În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la o înțelegere comună, cauza este trimisă instanței de la locul pârâtului.

8. FORTA MAJORA

8.1 Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor care decurg din prezentul contract dacă aceasta a fost rezultatul unor circumstanțe de forță majoră (forță majoră) și dacă aceste circumstanțe au afectat direct executarea prezentului acord. Pentru a evita dubla interpretare a circumstanțelor de forță majoră, părțile au decis că, de comun acord, astfel de circumstanțe sunt dezastre naturale, inundații, incendii, cutremure, greve, blocaje, acțiuni ale autorităților de verificare a terminalelor vamale, conflicte armate, războaie și armate. ciocniri. Termenele de îndeplinire a obligațiilor care decurg din prezentul acord sunt amânate proporțional cu timpul în care asemenea circumstanțe și consecințele acestora au fost în vigoare.
8.2.Partea pentru care a devenit imposibilă îndeplinirea obligațiilor din prezentul acord este obligată să informeze cealaltă parte despre apariția și încetarea circumstanțelor de mai sus, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile de la apariția acestor circumstanțe. O întârziere în raportarea unui eveniment de forță majoră privează partea vătămată de dreptul de a se referi în continuare la astfel de circumstanțe.
8.3. Informațiile despre apariția circumstanțelor de forță majoră trebuie confirmate de autoritățile competente din țara în care s-au produs aceste circumstanțe.
8.4. Dacă astfel de circumstanțe persistă mai mult de o lună, fiecare parte are dreptul de a refuza îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezentul acord în întregime sau parțial și, în acest caz, niciuna dintre părți nu are dreptul să ceară despăgubiri celeilalte părți pentru eventualele pierderi. .

9.ALȚI TERMENI

9.1 Prezentul acord intră în vigoare de la data încheierii și este valabil până la 31 decembrie 2010. Dacă niciuna dintre părți nu notifică celeilalte părți în scris cu 30 de zile înainte de expirarea acordului intenția sa de a rezilia contractul, termenul acestuia este automat prelungit pentru fiecare an calendaristic următor.
9.2. Contractul se poate incheia prin fax.
9.3 Contractul poate fi modificat sau completat cu acordul ambelor părți. Toate completările, modificările și anexele la dacordul trebuie semnat de persoane autorizate și fac parte integrantă. Modificările aduse acestui acord prin schimbul de copii pe fax vor avea putere legală deplină. Rezilierea contractului este posibilă la inițiativa uneia dintre părți, cu condiția notificării prealabile în scris a celeilalte părți cu 30 de zile înainte și a îndeplinirii tuturor obligațiilor acceptate anterior prin prezentul contract și a decontării definitive.
9.4 Prezentul acord pe 5 pagini se face în două exemplare în limba rusă. Ambele exemplare au aceeași forță juridică.
9.5. În cazul modificării adresei legale sau a detaliilor bancare, partea la prezentul acord este obligată să notifice în prealabil celeilalte părți.
10. ADRESELE LEGALE ȘI DETALELE BANCARE ALE PĂRȚILOR.

Companie de transport de marfă transportator___________________________        

 

 

 

Client: _______________________________________________

Calculul costurilor